Μίσθωση

ορολογία μισθώσεων:
  • εκμισθωτής είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου
  • μισθωτής είναι ο ενοικιαστής
  • μίσθιο είναι το ακίνητο
  • μίσθωμα είναι το ποσό του ενοικίου
 ------------------------------
 
Οι παρακάτω κανόνες διέπουν τη μίσθωση (ενοικίαση) κατοικίας καθώς η μίσθωση επαγγελματικού χώρου διέπεται από διαφορετική νομοθεσία:
 
1. Στις μισθώσεις κατοικιών, το ύψος του μισθώματος (ενοικίου) διαμορφώνεται ελεύθερα και είναι δεσμευτικό τόσο για τον μισθωτή όσο και για τον εκμισθωτή..
2. Η μισθωση κατοικιας ισχύει εκ του νόμου υποχρεωτικά τουλάχιστον για τρία χρόνια ακόμα και στην περίπτωση που έχει συμφωνηθεί μικρότερος ή αόριστος χρόνος.
3. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος της μίσθωσης (διάρκεια του συμβολαίου) έχει καθοριστεί μικρότερος της τριετίας και δεν έχει συμφωνηθεί αναπροσαρμογή του μισθώματος (ενοικίου), τότε για τον υπόλοιπο χρόνο, το καταβαλλόμενο ενοίκιο αυξάνεται ετησίως κατά ποσοστό 75% του τιμαρίθμου του κόστους ζωής που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος για τους αμέσως προηγούμενους 12 μήνες.
Παράδειγμα: τιμάριθμος 3 χ 75%= 2,25
4. Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) υποχρεούται να παραδώσει στον μισθωτή (ενοικιαστή) την κατοικία κατάλληλη για τη χρήση που συμφωνήθηκε και να την διατηρεί κατάλληλη κατά τη μίσθωση (ενοικίαση).
5. Η εγγύηση συνήθως είναι το ποσό που αντιστοιχεί σε ένα η δύο μισθώματα (νοίκια).
6. Ο ιδιοκτήτης φέρει τα βάρη του μισθίου (κατοικίας).
7. Ο ιδιοκτήτης αποδίδει στον ενοικιαστή τις αναγκαίες δαπάνες που αυτός έκανε στο μίσθιο (κατοικία) π.χ. αντικατάσταση σωλήνων
8. Ο ενοικιαστής δεν έχει ευθύνη για τις φθορές ή μεταβολές που οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση.
9. Η καθυστέρηση από τον ενοικιαστή καταβολής των δαπανών κοινοχρήστων έχει τα έννομα αποτελέσματα καθυστέρησης του ενοικίου.
10.Η μίσθωση ορισμένου χρόνου λήγει μόλις περάσει το συμφωνημένο διάστημα αυτό, χωρίς να απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια. 'Αν όμως, μετά την παρέλευση του συμφωνημένου χρόνου, ο ενοικιαστής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την κατοικία και ο ιδιοκτήτης δεν εναντιώνεται, τότε θεωρείται ότι ανανεώνεται για αόριστο χρόνο.
11.Η μίσθωση αόριστης διάρκειας, μετά την παρέλευση της τριετίας, λήγει με καταγγελία είτε από την πλευρά του ιδιοκτήτη είτε από την πλευρά του ενοικιαστή.
12. Κατά τη λήξη της μίσθωσης, ο ενοικιαστής έχει την πρόσθετη υποχρέωση να αποδώσει την κατοικία στην κατάσταση που την παρέλαβε στην αρχή της μίσθωσης. Για παράδειγμα βαμμένη, εάν έτσι την παρέλαβε.