υπερχρεωμενα νοικοκυρια


Με τον συγκεκριμένο νόμο (3869/2010) δίνεται η δυνατότητα σε πρόσωπα (όχι εμπόρους) που έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών τους να προβούν σε ρύθμιση και απαλλαγή από το υπόλοιπο αυτών.

Συγκεκριμένα προβλέπονται τα ακόλουθα στάδια ρύθμισης των οφειλών:
α) Εξωδικαστικός συμβιβασμός: πρέπει υποχρεωτικά να γίνει προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές (π.χ. τράπεζες κ.α.), η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση του φορέα (π.χ. δικηγόρος) που την έχει αναλάβει.
β) Αίτηση στο δικαστήριο: Εάν η απόπειρα εξωδικαστικού συμβιβασμού αποτύχει τότε το υπερχρεωμένο πρόσωπο προσφέυγει στο αρμόδιο δικαστήριο (Ειρηνοδικείο).
γ) Συμβιβασμός ενώπιον δικαστηρίου: ο συμβιβασμός επιτυγχάνεται με συμφωνία πιστωτών (π.χ. τραπεζών) με απαιτήσεις άνω του 51% των οφειλών.
δ) Δικαστική ρύθμιση οφειλών: το δικαστήριο, εφόσον κρίνει ότι δεν επαρκούν τα περιουσιακά στοιχεία (κινητά και ακίνητα) καθώς και τα εισοδήματα του οφειλέτη για την αποπληρωμή των χρεών του, ριθμίζει τις οφειλές του.